Z E N I T K F T .
A D A T V É D E L E M I S Z A B Á L Y Z A T ( N Y I L A T K O Z A T )

Jelen adatvédelmi nyilatkozat rendelkezik arról, hogy a Zenit Kft. (továbbiakban: „Zenit”) hogyan gyűjthet,
használhat, adhat át, továbbíthat és tárolhat a www.zenitkft.hu („Webáruház”) weboldalán megadott vagy a
Zenit. részére egyéb módon átadott személyes azonosításra alkalmas adatokat.

 1. ZENIT ÁLTAL GYŰJTÖTT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE ÉS FELHASZNÁLÁSA

  A személyes adatok olyan információk, amelyek alapján azonosítható vagy elérhető egy konkrét
  személy.
   
 2. ZENIT ÁLTAL GYŰJTÖTT ADATOK KÖRE

  Amikor árut vásárolnak vagy szolgáltatást rendelnek meg a Zenittől akár a Webáruházon keresztül akár
  más módon, az érintett szükséges, hogy megadja a személyes azonosító adatait, melyek a következők:

  Természetes személy vevő esetén:

  a) név, valamint ha eltér, számlázási név;
  b) székhely valamint ha eltér, számlázási cím;
  c) email cím;
  d) telefonszám;
  e) adószám.

  Jogi személy vagy egyéb szervezet vevő esetén:

  a) szervezet képviselőjének / kapcsolattartójának neve;
  b) kapcsolattartó email címe; és
  c) kapcsolattartó telefonszáma.

  A fenti adatok a továbbiakban: „Személyes Azonosító Adatok”.
   
 3. SZEMÉLYES ADATOK FELHASZNÁLÁSA

  a) A Zenit által gyűjtött Személyes Azonosító Adatokat a Zenit a vevő által elküldött megrendeléssel összefüggésben keletkező szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából használja fel.

  b) A Zenit részére rendelkezésre bocsátott Személyes Azonosító Adatok alapján, amennyiben szükséges (pl. kiszállítással kapcsolatos tájékoztatás, megrendelés státuszával kapcsolatos változások, tájékoztatások) a Zenit kapcsolatba lép a vevővel, illetve emailen vagy telefonon válaszol a vevő vevőszolgálatnak címzett kérdéseire.

  c) Amennyiben ahhoz az érintett hozzájárult, a begyűjtött Személyes Azonosító Adatok alapján a Zenit tájékoztatja a vevőt termékeiről, szolgáltatásairól, várható rendezvényeiről, és kapcsolódó szolgáltatásokról. Ha az érintett nem kíván szerepelni a Zenit levelezőlistáján, a jelen adatvédelmi nyilatkozat 7. pontjának utolsó bekezdése szerint küldött értesítéssel lejelentkezhet róla.
   
 4. ÁTADÁS HARMADIK FÉLNEK (ADATFELDOLGOZÁS, ADATTOVÁBBÍTÁS)

  A Személyes Azonosító Adatokat a Zenit nem adja át harmadik félnek, ugyanakkor fenntartja a jogot, hogy a szolgáltatások hatékonyabb működése érdekében később adatfeldolgozót alkalmazzon. Az adatfeldolgozó alkalmazásól és elérhetőségeiről Zenit a jelen adatvédelmi nyilatkozat módosításának közzétételével tájékoztatja érintettet.

  Az adatfeldolgozó önálló döntést nem hozhat, kizárólag a Zenittel kötött szerződés, és a kapott utasítások szerint jogosult eljárni. A Zenit ellenőrzi az adatfeldolgozó munkáját.
   
 5. SZEMÉLYES AZONOSÍTÓ ADATOK VÉDELME

  A Zenit adminisztratív, technikai, fizikai és egyéb intézkedéseket tesz a Személyes Azonosító Adatok védelme érdekében az elvesztés, lopás, visszaélés, jogosulatlan hozzáférés, átadás, módosítás és megsemmisítés ellen.
   
 6. SZEMÉLYES AZONOSÍTÓ ADATOK MEGŐRZÉSE

  A Zenit a Személyes Azonosító Adatokat a jelen adatvédelmi nyilatkozatban ismertetett célok teljesítéséhez szükséges ideig őrzi meg, hacsak a jogszabályok nem teszik kötelezővé vagy lehetővé a hosszabb megőrzést.
   
 7. ÉRINTETT JOGAI A SZEMÉLYES AZONOSÍTÓ ADATOKKAL KAPCSOLATBAN

  a) Hozzájárulás visszavonása. Az érintett jogosult a 3. pontban rögzített felhasználáshoz adott hozzájárulását bármikor indokolás nélkül visszavonni, melyet a Zenit köteles haladéktalanul teljesíteni, és a Személyes Azonosító Adatokat ennek megfelelően törölni.

  b) Tájékoztatás kérése. Az érintett kérheti, hogy a Zenit tájékoztassa, hogy kezeli-e az érintett személyes adatát, és ha igen, akkor az általa kezelt személyes adatokhoz biztosítson számára hozzáférést. Az érintett a személyes adatok kezeléséről bármikor írásban tájékoztatást kérhet. Az érintett által küldött tájékoztatás kérést a Zenit akkor tekinti hitelesnek, ha a megküldött kérelem alapján az érintett egyértelműen beazonosítható. A tájékoztatáskérés kiterjedhet az érintettnek a Zenit által kezelt adataira, azok forrására, az adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, az esetleges adatfeldolgozók nevére és címére, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységekre, valamint a személyes adatoknak továbbítása esetén arra, hogy kik és milyen célból kapták vagy kapják meg az érintett adatait.

  c) Helyesbítés, módosítás, kiegészítés. Az érintett kérheti a Zenit által kezelt Személyes Azonosító Adatainak helyesbítését vagy módosítását. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett kérheti a hiányos Személyes Azonosító Adatok kiegészítését.

  d) Törlés. Az érintett kérheti a Zenit által kezelt Személyes Azonosító Adatainak törlését. A törlés megtagadható, ha a Személyes Azonosító Adatok kezelésére jogszabály felhatalmazást ad; valamint jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges. A törlési kérelem megtagadásáról a Zenit minden esetben tájékoztatja az érintetett, megjelölve a törlés megtagadásának indokát. Személyes Azonosító Adat törlésére irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre.

  e) Korlátozás. Az érintett kérheti, hogy Személyes Azonosító Adatainak kezelését a Zenit korlátozza, ha az érintett vitatja a kezelt Személyes Azonosító Adatok pontosságát. Ebben az esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy a Zenit ellenőrizze a Személyes Azonosító Adatok pontosságát. Az Adatkezelő megjelöli az általa kezelt Személyes Azonosító Adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott Személyes Azonosító Adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen. Az érintett kérheti, hogy Személyes Azonosító Adatainak kezelését a Zenit korlátozza akkor is, ha az adatkezelés jogellenes, de az érintett ellenzi a kezelt Személyes Azonosító Adatok törlését, és e helyett kéri azok felhasználásának korlátozását. Az érintett továbbá akkor is kérheti, hogy Személyes Azonosító Adatainak kezelését a Zenit korlátozza, ha az adatkezelés célja megvalósult, de az érintett igényli azok adatkezelő általi kezelését jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

  f) Átadás, továbbítás. Az érintett kérheti, hogy a Zenit az érintett által rendelkezésére bocsátott és az érintett által automatizált módon kezelt Személyes Azonosító Adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban részére átadja és/vagy azokat egy másik adatkezelő részére továbbítsa.

  A hozzájárulás visszavonása, tájékoztatás, helyesbítés, módosítás, törlés, korlátozás, átadás és továbbítás a Zenit 2120.Dunakeszi, Pallag utca 24. címére ajánlott levélben vagy az info@zenitkft.hu email címére emailben küldött levélben kérhető, valamint tiltakozni ugyanilyen módon lehet.
   
 8. HOZZÁFÉRÉSEK NYILVÁNTARTÁSA (LOG FILES)

  Mint ahogy az a legtöbb web oldalon történik, a Zenit bizonyos információkat automatikusan gyűjt össze és tárolja ezeket. Ide tartoznak az Internet Protocol (IP) címek, letöltési típusok (browser), Internet Zenit (ISP), hivatkozási oldalak, operációs rendszer, dátum/idő bélyeg és a belépési folyamat adatai (click stream data). Ezen információt, mely egyéni felhasználó beazonosítására nem alkalmas, a Zenit arra használja, hogy trendeket analizáljon, adminisztrálja az oldalt, a felhasználók oldal-használatát, és földrajzi adatokat gyűjtsön felhasználói bázisáról.
   
 9. COOKIES (SÜTIK)

  A „cookie” egy olyan, kevés szöveget tartalmazó állomány, melyet a felhasználó számítógépe tárol nyilvántartás céljából. A Zenit oldalán használhat sütiket, és összekapcsolja a sütikben tárolt információkat az érintett beazonosítására szolgáló személyes adatokkal, melyeket a Zenit oldalának használatakor kap az érintettől.

  A Zenit használhat mind állandó mind átmeneti sütiket. Az ideiglenes sütiket a Zenit azért használhatja, hogy megkönnyítse internetes oldalain az eligazodást. Az ideiglenes süti lejár, amikor az érintett bezárja az internet keresőt. Az állandó süti hosszabb időre az érintett merev lemezén marad. Az érintett internet keresője “help” fájljában törölheti az állandó sütiket. Ha ezekről a sütikről és kezelésükről az érintett többet kíván megtudni, kérjük, keresse fel a süti forrás web lapját a http://www.cookiecentral.com/ címen.

  Az érintett tudomásul veszi, hogy ha nem engedélyezi a sütiket, attól még használhatja a Zenit web oldalát, de mozgása a web oldal legtöbb helyén korlátozott lesz.

  A Zenit kijelenti, hogy egyetlen üzleti partnere sem használ sütiket a Zenit weboldalán.

  KAPCSOLATOK (LINKEK) MÁS WEBOLDALAKHOZ

  A Zenit webhelye és szolgáltatásai harmadik felek webhelyeinek, termékeinek vagy szolgáltatásainak hivatkozásait tartalmazhatják. Emellett a Zenit szolgáltatásai harmadik felek termékeit vagy szolgáltatásait használhatják vagy kínálhatják. A harmadik felek által begyűjtött adatokra, melyek között például hely- vagy elérhetőségi adatok szerepelhetnek, azok saját adatvédelmi gyakorlata érvényes.
   
 10. PANASZ BENYÚJTÁSA ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATBAN

  A jelen szabályzat szerinti adatkezeléssel kapcsolatban az érintettnek jogában áll a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.) panaszt benyújtani.
   
 11. VÁLTOZÁSOK JELEN ADATVÉDELMI NYILATKOZATBAN

  A Zenit fenntartja magának a jogot, hogy jelen adatvédelmi szabályzatot (nyilatkozatot) bármikor egyoldalúan módosítsa. A Zenit adatvédelmi szabályzatának (nyilatkozatának) módosítása esetén, a módosított adatvédelmi nyilatkozat mellett a Zenit köteles a módosítás tényéről szóló értesítést is közzétenni webhelyén.